• 1800 572 2015
  • info@shahipharmaindia.com
  • G. T. Road, Uchani, Karnal-132001 (HR)